Poliittinen ohjelma

POLIITTINEN OHJELMA

PIRAATTINUORTEN POLIITTINEN OHJELMA

Piraattinuoret on Suomen vapaamielisin ja arvoliberaalein poliittinen nuorisojärjestö, joka tekee Piraattipuolueen nuorisotyötä. Piraattinuorten mielestä yksilönvapauksien tulee olla politiikan lähtökohtana. Piraattinuoret edistää alle 30-vuotiaiden asemaa Piraattipuoluessa ja tukee puolueen nuoria ehdokkaita vaaleissa.

 

YKSILÖNVAPAUDET

YKSILÖNVAPAUDET LÄHTÖKOHTANA

Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla, ja vain sellaista toimintaa tulee rajoittaa, joka itsessään rajoittaa muiden vapauksia. Valtion ei tule tehdä elintapoja koskevia päätöksiä yksilöiden puolesta.

LIIKE-ELÄMÄÄ JA KANSALAISTOIMINTAA KOSKEVA SÄÄNTELY

Liike-elämää koskeva säätely pitää rajoittaa vain työntekijöiden turvallisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyviin asioihin. Esimerkiksi aukiolojat ja muu pikkutarkka sääntely ei ole tarpeellista. Liike-elämää koskevaa sääntelyä ei pidä tehdä suurten, asemansa vakiinnuttaneiden tai kilpailua vääristämään pyrkivien yritysten ehdoilla vaan taata pienten ja keskisuurten yritysten sekä markkinoille tulevien uusien kilpailijoiden asianmukainen kohtelu. Osana tätä on vähennettävä yritystukia, jotka tyypillisesti heikentävät kilpailua, estävät talouden luonnollista kehitystä ja ovat korruptioalttiita. Rahankeräykseen, yhdistysten rekisteröintiin ja muuhun kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyvää byrokratiaa pitää vähentää.

PÄIHDEPOLITIIKKA

Piraattinuoret katsoo huumeiden vastaisen sodan olevan epäonnistunutta politiikkaa ja ajaa huumeidenkäytön rikollisen statuksen poistamista. Alaikäisiltä voi kieltää päihteiden ja huumeiden käytön sekä hallussapidon, mutta heitäkään ei tule rangaista siitä rikosoikeudellisesti.

AVIOLIITTO, SUKUPUOLI JA SEKSUAALISUUS

Piraattinuoret haluaa, että nykyisen avioliittolain sijaan säädetään laki, joka riippumatta sukupuolesta mahdollistaa kahden tai useamman henkilön muodostaa perhesuhteita, joissa osapuolten tasapuolinen asema turvataan. Uskontokunnat saavat tehdä uskonnollisia avioliittoseremonioita vapaasti omien katsantokantojensa mukaan, mutta valtion ei pidä erityisesti tunnustaa niitä. Valtion tulee mahdollistaa sukupuolen määrittely myös muuksi kuin mieheksi tai naiseksi ja helpottaa sukupuolenkorjaukseen ja juridiseen sukupuolen muuttamiseen liittyviä käytäntöjä. Kaikesta lapsiin kohdistuvasta epälääketieteellisestä kirurgiasta, esimerkiksi intersukupuolisten lasten kosmeettisista leikkauksista, tulee luopua. Sukupuolten määrittelyn ja sukupuolittuneiden käytäntöjen ei pidä kuulua valtion toimenkuvaan.

ASEVELVOLLISUUS

Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei voida sallia tällaista vapaudenriistoa. Maanpuolustuksen on jatkossa perustuttava vapaaehtoisilla joukoilla täydennettävään ammattiarmeijaan.

PIRAATTINUORTEN POLITIIKAN PERIAATTEET

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi Piraattinuoret sitoutuu muodostamaan kantansa kaikkiin poliittisiin kysymyksiin pitäen lähtökohtanaan yksilönvapauksien toteutumista, turhan byrokratian välttämistä ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa.

 

TULEVAISUUDEN POLITIIKKA

TUTKIMUKSEEN PERUSTUVA POLITIIKKA

Piraattinuoret vaatii tulevaisuuteen suuntautunutta politiikkaa, jossa otetaan ennakoivasti huomioon tulevaisuuden kehityssuunnat. Piraattinuoret ajaa tutkimukseen perustuvaa politiikkaa. Polittisissa päätöksissä tulee hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksia ja tehdä niiden mukaisia päätöksiä. On luovuttava toiveajattelun, henkilökohtaisten uskomuksien ja jäykkien ideologisten periaatteiden käytöstä politiikassa.

KANSAINVÄLISYYS JA EU

Politiikassa on voitava katsoa myös historian painolastien ohi ja Suomea ja nykypäivää laajemmalle. Piraattinuoret edustaa sukupolvia, jolle kansainvälisyys on itsestäänselvyys. Piraattinuoret toimii kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan piraattinuorten (Young Pirates Europe, YPE) kautta. Piraattinuoret pitää Euroopan unionia yhtenä tärkeänä kansallisuusrajat ylittävän yhteistyön muotona.

AVOIMUUS JA SANANVAPAUS

Avoimuus on toimivan yhteiskunnan perustus. Aktiivisen kansalaisyhteiskunnan luominen vaatii tiedon ja päätöksenteon avoimuutta. Piraattinuoret haluaa nostaa esille uuden tavan tehdä politiikkaa ja uuden poliittisen sukupolven, jolle avoimuus on itsestäänselvä lähtökohta, ja joka hylkää tehottomuuteen ja korruptioon johtavat salaiset sopimukset ja neuvottelut. Sekä Suomessa että EU:ssa tulee noudattaa hallinnon avoimuutta samalla tavalla. Avoimuus edellyttää myös laajaa sananvapautta. Verkkosivustojen estolistat ja estomääräykset pitää poistaa laista, sillä ne ovat perustuslain kieltämää ennakkosensuuria. Internetin hallinnassa tulee kansainvälisesti huolehtia siitä, että Internet on jatkossakin paikka, jossa sananvapautta voi toteuttaa laajasti.

TIEDON JA KULTTUURIN VAPAUS

Jokaisen on voitava olla luova ja käyttää toisten teoksia luovuutensa pohjana paitsi yksityisesti, myös julkisesti verkossa. Teosten muusta kuin ammattimaisesta tai kaupallisesta hyödyntämisestä ei pidä rangaista eikä muutoinkaan oikeusteitse ahdistella ketään. Tekijänoikeuden ammattimaisen ja kaupallisen käytön suoja-aikoja on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta, jotta yhteinen kulttuuriperintö saadaan nopeammin yhteiskuntaa hyödyttävään luovaan käyttöön.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Kehittyvä verkkoteknologia on synnyttänyt suuren kysymyksen yksityisyydestä, viestintäsalaisuudesta ja tietosuojasta. Esineiden internet, sosiaalinen media ja pilvipalvelut, viranomaisten suorittama tietojen kerääminen ja käsittely sekä valtioiden turvallisuusviranomaisten toiminta kohdistuvat jo kaikkeen ihmisten julkiseen ja yksityiseen viestintään ja muuhun arkipäiväiseen toimintaan. Tällä hetkellä tilanne kehittyy täysin hallitsemattomasti, eivätkä sen paremmin yritykset kuin valtiotkaan kunnioita ihmisoikeuksiin kuuluvaa oikeutta yksityisyyteen. Ihmisille pitää taata todellinen yksityisyys ja tietosuoja, sillä se on vapaan yhteiskunnan edellytys. Kaikkea tietoa, jota voidaan kerätä, ei pidä kerätä.

Talous, työ ja perusturva

Maailman talousjärjestelmä on muutoksessa. Pitkällä aikavälillä ei ole järkevää tehdä talouspolitiikkaa mahdollisimman suuren työllisyyden ylläpidon näkökulmasta. Lähtökohdaksi olisi järkevämpää ottaa mahdollisimman suuri hyvinvointi. Siihen kuuluu mahdollisuudet hyvään terveydenhuoltoon, koulutukseen, kohtuulliseen elintasoon ja mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöä. Työnteon on aina oltava kannattavaa, mutta on tunnustettava se, että kaikille ei välttämättä riitä palkkatöitä. Tulevaisuuden perusturvan on perustuttava kaikille kansalaisille maksettavaan perustuloon. Perustulojärjestelmässä työnteko on aina kannattavaa, ja siitä puuttuvat nykyisen järjestelmän monimutkaisuus ja nöyryyttävät byrokraattiset käytännöt.

VALLAN HAJAUTTAMINEN

Valtaa ei tule keskittää millekään hallinnon tasolle, vaan on mahdollistettava erilaiset paikalliset kokeilut. Kuntien palveluja ei pidä tasapäistää tasa-arvoisen kohtelun nimissä, vaan ihmisille pitää taata vapaus valita erilaisista palveluista ja palveluiden toteuttamismalleista parhaiten sopivat. Nykyinen kuntauudistusmalli on epädemokraattinen, sillä se siirtäisi suuren osan kuntien päätösvallasta pois kansanvaaleilla valittujen valtuustojen käsistä. Lisäksi malli pakottaisi kaikki kunnat yhteen muottiin riippumatta paikallisista olosuhteista ja tarpeista. Piraattinuoret kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen kaikissa vaaleissa. PIraattinuoret vasustaa verkkoäänestystä valtakunnallisissa vaaleissa, koska sitä ei voida nykyisellään toteuttaa riittävän tietoturvallisesti. Kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä verkkoäänestystä voidaan kokeilla.

UUSI PAIKALLISHALLINTO

Piraattinuoret esittää siirtymistä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta. Maakuntahallintoon kuuluisi suorilla vaaleilla kunnallisvaalien yhteydessä valittu maakuntavaltuusto Kainuun hallintokokeilun esimerkin mukaisesti. Kunta voisi myös jättäytyä maakuntahallinnon ulkopuolelle ja huolehtia palveluistaan itsenäisesti. Tällöinkin taloudellisen päätäntävallan on pysyttävä suoralla kansanvaalilla valituilla tahoilla.

TALOUS- JA RAKENNEUUDISTUKSET

Piraattinuorilla ei ole tarjota yhtä patenttiratkaisua kansantalouden ongelmakysymyksiin. Välttämättömiä rakenneuudistuksia ovat kuitenkin edellä mainitut perustuloon siirtyminen, järkevän kuntauudistuksen toteuttaminen, liiketoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan byrokratian vähentäminen sekä kilpailua haittaavien ja korruptioalttiiden yritystukien vähentäminen.

OSALLISTU
KESKUSTELUUN

Suunnittelemme toimintaamme ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista kaikille avoimilla keskustelukanavillamme. Mukaan keskusteluun pääset Telegramilla, IRC:llä, Discordilla ja Matrixilla.